Περισσότερο από το ένα τρίτο των πρωτεϊνών κάθε κυττάρου εξάγονται από το κυτταρόπλασμα είτε στον εξωκυττάριο χώρο είτε στοχεύονται στην κυτταρική μεμβράνη. Αυτή είναι μία κεντρικής σημασίας κυτταρική διαδικασία και πάνω από τα δύο τρίτα των φαρμάκων επηρεάζουν πρωτεΐνες της πλάσματικής μεμβράνης. Για να στοχευθούν στη μεμβράνη, οι εκκριτικές πρωτεΐνες κάνουν χρήση των αμινοτελικών τους πεπτιδίων και νέων σημάτων που εντοπίστηκαν πρόσφατα στα ώριμα τμήματά τους. Αυτά τα νέα, μη χαρακτηρισμένα σήματα εκτίθενται μόνο σε εγγενώς αποδιπλωμένες περιοχές. Η κυτταρική μηχανή πρέπει να αποκωδικοποιήσει αυτόν τον «μη-εγγενή κώδικα». Το Nonaco έχει ως στόχο να προσδιορίσει τη μοριακή φύση αυτών των σημάτων και την αλληλεπίδρασή/σχέση τους με τα πεπτίδια-οδηγούς. Επίσης, θα προσδιορίσει το συνολικό δίκτυο των κυτταρικών παραγόντων που καθφηγούν τις προπρωτείνες από το ριβόσωμα στη μεμβράνη. Για το σκοπό αυτό μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων θα αναλύσει τη διαδρομή από μεμονωμένες πρωτεΐνες έως το πρωτέωμα. Πρόκειται για μια διεπιστημονική συλλογή εργαλείων που συνδυάζουν βιοπληροφορική, βιοφυσική, δομική βιολογία, φασματομετρία μάζας, μοριακής βιολογίας και ενζυμολογία. Το Nonaco έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει μια θεμελιώδη βιολογική διαδικασία με την ανάλυση συναρπαστικών νέων χαρακτηριστικών της διαδικασίας και να συμβάλει στην κατανόηση μας των νόσων της πρωτεινικής κυκλοφορίας και κακής αναδίπλωσης.The natively unfolded protein Waskott-Aldrich Syndrome Protein (WASP) (credits)